Promocja Beglossy

KUPON BEGLOSSY – REGULAMIN PROMOCJI

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kupon BeGlossy”.

2. Organizatorem Promocji Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39, NIP 4990658610, REGON 365030389, KRS 0000630060, kapitał zakładowy 5000 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego kanunature.eu (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.11.2019 r. i trwa do 31.12.2019 r.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez przesłanie na adres mailowy sklep@kanunature.eu zdjęcia zakupionego boxu BeGlossy z edycji z listopada 2019 roku oraz zawartego w nim oryginału kuponu rabatowego zawierającego informację:

KUPON RABATOWY!

Prześlij nam zdjęcie otwartego boxu

BeGlossy i tego kuponu na adres:

sklep@kanunature.eu, a dostaniesz od nas

jednorazowy rabat w wysokości 25%

na zakupy w sklepie Kanu!

Szczegóły promocji na:

www.kanunature.eu/promocjabeglossy

Osoba która spełni wymogi promocji, jest uprawiona do złożenia jednorazowego zamówienia o wartości nie wyższej niż 500 zł brutto i uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 25% wartości zamówienia. Osoba, która jest uprawniona do uzyskania rabatu, celem jego uzyskania powinna złożyć zamówienie w Sklepie prowadzonym na stronie Organizatora www.kanunature.eu i powołać się na numer zamówienia i udzielony rabat, w formie mailowej na adres: sklep@kanunature.eu.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych dla klientów indywidualnych, opublikowanych na stronie www.kanunature.eu.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 

8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z uwzględnieniem udzielonego rabatu (Korzyść).

9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kanunature.eu/regulamin-sklepu/

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kanunature.eu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.kanunature.eu/promocjabeglossy . Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu dostępnego na https://kanunature.eu/regulamin-sklepu/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.